Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, af oktober 2015

1 EL-Nord ApS

EL-Nord ApS er en elektrikervirksomhed, som udfører en bred vifte af ydelser inden for elektrikerfa- get og som tilstræber at være den foretrukne elektriker i Vadum og Brovst.

EL-Nord ApS har hjemsted på adressen Charles Linsberghsvej 4.A, 9430 Vadum.

2 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for EL- Nords leverancer til køber.
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

3 Tilbud

EL-Nords skriftlige tilbud på udeførelse af el-arbejder bortfalder, hvis overensstemmende skriftlig accept ikke er kommet frem til EL-Nord inden 21 dage fra tilbuddets afgivelse og datering, medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet/udbudsmateriale.

E-Nords levering af ydelser, tilbud og priser som fremgår af www.el-nord.dk er alene at anse for accepteret af EL-Nord, når kunden har modtaget ordrebekræftelse vedrørende sin ordre via mail.

EL-Nord udarbejder tilbud uden særskilt beregning.

Tilbud, afgivet af EL-Nord, afgives på baggrund af de af køber afgivne oplysninger, samt en udvendig besigtigelse af købers ejendom, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet.

EL-Nords tilbud forudsætter at eksisterende installationer, som er i tilknytning til det af EL-Nord forudsat udførte arbejder i henhold til tilbuddet, opfylder samtlige lovkrav, som stilles til installationen på tidspunktet for EL-Nords udførelse af arbejdet. Såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder EL-Nord sig at opkræve særskilt fakturering for nødvendige arbejder i forbindelse med lovliggørelse.

EL-Nord forbeholder sig at opkræve særskilt fakturering for nødvendigt ekstraarbejde, såfremt der viser sig at være skjulte fejl og mangler i tilknytning til det af EL-Nords tilbud omfattede arbejde.

4 Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. fragt, moms, told, skatter og andre afgifter.

5 Betaling

Betaling skal ske senest 3 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Manglende overholdelse af EL-Nords betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EL-Nord til at standse yderligere aftaler samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Al yderligere arbejde genoptages ikke, så længe kunden er i restance.

For hver udsendt rykkerskrivelse som følge af manglende rettidig betaling, opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms, jf. i øvrigt den til enhver tid gældende Rentelovs regler herom. Ligeledes pålægges et administrationsgebyr på kr. 310,00 i henhold til Rentelovens § 9a, stk. 3 ved første overskridelse af rettidig betalingsfrist. Ved fortsat manglende betaling, forbeholder EL-Nord sig at overgive inddrivelsen af skyldige beløb til inddrivelse ved advokat, samt at foranledige debitor regi- streret hos RKI.

6 Fakturering

Ved antagelse af EL-Nord til at forestå udarbejdelse af elarbejder i henhold til konkret indhentet tilbud, foretager EL-Nord a ́conto fakturering hver 14. dag. A ́conto fakturaer forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturadato.

Såfremt betaling af a ́conto faktura ikke sker senest 5 hverdage efter forfaldsdato, anses dette som væsentlig misligholdelse, der berettiget EL-Nord til at ophæve den indgåede aftale, hvorved evt. genoptagelse af arbejde i henhold til den ophævede aftale vil ske mod fakturering på timelønsbasis, samt på baggrund af opmåling. Rettidig betaling er herefter 8 dage netto.

7 Priser og levering

Leverancen omfatter alene de i tilbud eller ordrebekræftelse skriftligt aftalte materialer, installati- onsarbejder, mv. Alle ordrer anses for afgivet på baggrund af de på bestillingsdagen gældende priser for materialer mv. Ved efterfølgende ændring af materialer, installationsarbejder, mv. i forhold til den afgivne ordre, forbeholdes ret til prisregulering. Anførte priser i EL-Nords tilbud eller ordrebe- kræftelser forudsætter at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret inden for EL-Nords alminde- lige arbejdstid, mandag til torsdag i tidsrummet 07:00 til 15:45, fredag i tidsrummet 07:00 til 12:15, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Den i tilbud eller ordrebekræftelse fastsatte leveringstid regnes fra datoen for EL-Nords modtagelse af skriftlig accept af tilbud eller fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Den fastsatte leverings- tid forudsætter at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret inden for EL-Nords almindelige ar- bejdstid, mandag til torsdag i tidsrummet 07:00 til 15:45, fredag i tidsrummet 07:00 til 12:15, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Evt. forsinket levering, som ikke skyldes EL-Nords forhold, er EL-Nord uvedkommende og udskyder den aftalte leveringstid. EL-Nord skal straks skriftligt overfor kunden påtale forhold, som gør at ar- bejdet ikke kan udføres fortløbende og uhindret inden for EL-Nords almindelige arbejdstid. EL-Nord forbeholder sig ret til at kræve kompensation for evt. fordringshavermora ved forsinket levering på grund af kundens forhold.

8 Reklamation og mangler

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give EL-Nord meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter EL-Nords valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.

Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor EL-Nord, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte af andre end EL-Nords personale, fratager EL-Nord for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

9 Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører EL-Nords opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

EL-Nords erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

EL-Nord er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

10 Produktansvar

For produktansvar hæfter EL-Nord og/eller er EL-Nord ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EL-Nord, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EL- Nord ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver EL-Nord sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

11 Force majeur

EL-Nord er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EL-Nords kontrol, herunder men ikke begrænset til: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

12 Tvister, lovvalg og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, og som ikke kan løses ved forudgående forligsforhandlinger, skal afgøres ved Retten i Aalborg i første instans.